Skifteprotokol 1834

Afskrift af Rigsarkivets skifteprotokol fra 1834

Aar 1834 den 24. februar, mødte med undertegnede kommiterede Stifts-
forvalter, efter Enkemanden Smed Jørgen Jensens Begjæring i Sterve-
boet efter hans bortgangende Hustru Johanne Nielsdatter af Reers-
løv, for i Overværelse af Vitterligheds og Vurdrings-
mændene Sognefoged Ole Pedersen og Gaardmand Peder Sørensen
at foretage en lovlig Registrerings og Vurderingsforretning
og om muligt Skiftet sluttes, efter bemeldte afdøde til
Deling mellem Enkemanden Smedemester Jørgen Jensen, og de med
sin afdøde i Ægteskabet samavlede Børn, som blev an-
meldt at være: en søn Jens Peter 1½ aar, en datter Marie
4 aar, en do. Kirstine 7 aar. Som formynder for de umyndi-
ge var nærværende, Husmand Hans Christensen af Dalbye
som er gift med deres afdøde Moders Søster, samt
valgt Husmand Søren Rasmussen af Reersløv. Enkeman-
den var tilstede, hvorefter i – – – – – –    – – –  som følger

  Rigsdaler Mark Skilling
I stuen
et Førrebord på Fod 4
2 Førrebænk 3
et ——— i Futteral 6
et Førre Madskab 3
en Sømrække med 9 Talerkner 3
2 rødmalede Stole 2
en Bilægger Kakkelovn 8
2 stk Sengesteeder med blaa-trykket Omhæng 4
en blaastribet ulden Overdyne 3
en grønstribet linned Underdyne 2 3
en blaastribet ulden do. 2
3 lange Hovedpuder 2
1 par blaalærreds Lagener 1
en sortstribet Overdyne 2 3
2 stk grønstribet do Underdyner 4
en blaastribet do. 1 3
en lang og en kort Hovedpude 1 2
et par blaarlærreds Lagener 1
2 mæssing Lysestager 1 3
1 Kobber Kaffekande 2
1 Malmmorter 1 2
et Blik kæmmejern 4
et Malmstrygejern 1
et Heglebrædt og 4 Ludbøtter 3
I den anden Stue:
en nye Dragkiste
8
et lille Hængeskab 1 2
et Syskrin 1
noget Thetøj 2
2 Sy – – – – – – – 4
en Bilæggerkakkelovn 8
5 Træstole 1 2
et rødt Bord med 2 Fløje 4
et lille blaat do. 5
en  – – – – – – me Blaatryk
 – – – – – – 6
en rødstribet ulden – – – – 3
en blaastribet ulden Underdyne 2 3
en rødstribet ulden Underdyne 2 3
4 do.        – – – – – – 1 4
et par blaa – – – – – lagner 1
en  – – – – – 1
Gangklæder
en sort Kjole 1 2
en brun Frakke 2
et grønt Skørt og – – – – – 1 4
et rødt do. med – – – – – 2 3
et do. med – – – – 2 3
2 par – – – – lagner 2
2  – – – –      – – – – – 1
et rødt og et hvidt Tørklæde 4
2 par – – –  og 2  – – – – 1
en grøn 1
en  – – – – 1
et – – –  og  – – – – 2
2  – – – – 1
I Køkkenet
en kobber Bryggerkeddel 8
3 jerngryder 2 3
et  – – – – kar 4
8 Laagfade 3
   (herefter følger 11 linier som ikke er tydet)
en The – – – – 3
3 Ølfjerdinger 1
På Loftet
et Dejtrug og en Ser – – – 3
en Stavretønde og en do. Fjerding 1
3 Kornsække 3
2 Garnvinde 1 8
4 Mulben 1
en Murmer 2
en Vugge med 3 Puder og et paar Lagen 1 2
en Ostesæk og en Skumme 4
4 Lerbøtter 1
I Udhusene
en Haandkværn 2
2 Hørrive 1
3 Gæs og 4 Høns 1 3
en rødmalet Fjællevogn 20
en Mejered med Lan 1
en Slibesten 3 3
Kreaturene
en rødskjollet Kou 12 Aar 12
en rød do. 12 Aar 12
en rødbroget do. 5 Aar 14
en blakbroget do. 8 Aar 14
2 røde Qvier 2 Aar 16
5 Faar og 3 Lam 14
I Smedien
en Blæsebælg
10
en Ambolt paa Blok 20
en Skruestik 5
en Spærhage 5
3 Forhammere 4
3 Haandhammere 1
en Sæthammer 1
2 smaa Haandhammere 2
en Forhammer 1 8
et rundt Stempel og et do. Dørslag 3
et Hoveddørslag 3
2 Riffel do. og et stempel 2 8
en flad Lokhammer 1
en firkantet do. 1
et Jærn og et Træ – – – – – skaft 2 8
2 Øjejern 4
4 Snit 3
5 Smedetænger 1 4
4 Navne 1 3
1 Haandlære og 2 Skraamejsler 2 8
2 Lokke – – – – – – og 5 Dorne 1
en Beslagstol 8
en Haandklinge og et Notjern 1 4
en Svingelblok og et Øsetrug 1
Tilsammen 301 5 8

Da der paa Forespørgsel ingen vidste mere at opgive som Krav,
da føres dette Skøn til Indtægt, og de tilstedeværende erklærede dem
tilfreds med den paa de registrede Dele satte Vudering, skred
Stiftsforvalteren til Boets Slutning, op opgjorde samme saaledes.

1. Boets Indtægt

Dette er som anført 301 Rigsdaler 5 Mark 8 Skilling

2. Derimod er Dets Udgift

Enkemanden anmeldte at hans afdøde Kones Begravelse
havde kostet 12 Rigsdaler
Skiftets Omkostninger:
1. Skiftesalær 3
2. Beskrivelse paa 4 Ark 2 8
3. Bekræftelser 5
4. Justitsfondet 1 1
5. Kongens Kasse 1
6. 20 Porto Afgift 1
7. Vitterligheds og Vurderingsmændene 1 12
8. Sterveskat – – – – Skifteloven 2
11 2 9

(Her står noget der ikke kan tydes, men der skal deles 278 Rigsdaler og 13 Skilling)
Hvoraf Enkemanden erholder det halve med 139 Rd. og 6½ Sk.
og Børnene den anden Halvdel med:

Sønnen Jens Peter 69 Rd. 3 M. 3 1/4 Sk.
Datteren Kirstine 34 Rd. 4 M. 9 5/8 Sk.
og – – – –  Marie 34 Rd. 4 M. 9 5/8 Sk.
Til sammen 139 Rd. 6 1/2 Sk.
Saa udgør omstaaende 278 Rd. 13 Sk.

Da de tilstedeværende intet fandt imod Skiftebehandlingen
at erindre og Enkemanden erklærede at ville betale alt
anmeldt Gæld, og iøvrigt holde Skifteforvalterne
fri for alt  – – – –   — – – – – – dette Skifte angaaende. blev som
nu hentet og med Underskrift bekræftet.

Datum – – – – – –
Enkemanden                Formynder
      Jørgen Jensen                 Søren Rasmussen
Vitterligheds og Vurderingsmænd
Ole Pedersen             Peder Sørensen

 

Se uddrag af Rigsarkivets originale skifteprotokol