Lars Hansen

1851 – 1879

Da Jørgen Jensen dør i 1851, skal smedeenken Karen, hurtigst muligt have ansat en smedemester.

Valget falder på den 31 årige Lars Hansen fra Kirke Helsinge sogn. Han er udlært smed og lige blevet hjemsendt efter aftjent *)militærtjeneste. Karen er nu 35 år og har 3 børn, men det betyder ikke noget. Alt går som det skal, så året efter bliver de gift og i 1854 får de deres eneste fællesbarn, sønnen (Jørgen) Peter Larsen.

Det går godt i smedjen og i 1861 overtager han fæste af yderligere 4 tdr. land (matr.nr. 20 c) efter gårdmand Søren Nielsen.  Det “nye smedelod”, matr.nr. 20 c, ligger lidt længere ude ad Reerslevvej

Smeden har masser af arbejde, og han har selvfølgelig både lærlinge og svende ansat.
Her gengives ordlyden af en lærlingekontrakt fra 1863 med Kristen Larsen fra Sønderød:

“Paa følgende Vilkaar er denne Kontrakt imellem
Smed Lars Hansen af Reersløv og Lærling Kristen
Larsen, Søn af Vejmand Lars Jensen af Sønderød En-
stemmig vedtaget som følger.

Han forpligter sig til at staa i Forbundt (Lære)
i 3½ skriver tre og et halvt Aar. — Hvorfor han
Tilkommer for det første Aar — ti — 10 Rigsdaler
for det andet Aar — femten — 15 Rd.
for det tredie Aar — tyve — 20 Rd.
samt Kost og Nattelogi for hele tid ialt ialt 60 Rd.
Og desduen at afbenytte sin tid hver helligdags formiddag
at smede smaa dele af Smedens Jern og Kul til sin egen
fortjeneste.
Han skal være hørig og lydig imod Husbond, Madmoder
og Svend, og ej bortgaa uden sin Husbonds tilladelse
men ejheller sees Over hovedet af uvedkommende.
Han skal undervises i alt muligt som forefalder
ved Smederiet i Værkstedet. Paa disse betingelser
er Accorten sluttet. Begyndt 15de. September 1863.
Lars Jensen
Til Vitterlighed
Denne accord kand, om forlanges omskrives på dertil
Behørig Stemplet Papir.”

Se original kontrak her

Da hans søn Peter er konfirmeret i 1868 kommer han i smedelære hos sin far, og da han 3½ år senere er udlært, er Lars Hansen klar til at gå på aftægt, men sønnen vil ud og se verden uden for Reerslev og rejser til København hvor der er hårdt brug for beslagsmede. Derfor bliver det først da Peter vender hjem til Reerslev i 1879, at han i en alder af 59 år kan gå på aftægt og lade Peter overtage smedjen.

Lars Hansens kone, Karen, som jo er den ældste af smedeparret, dør i 1885, hvor hun er 70 år gammel, men Lars lever videre som enkemand indtil 1903, hvor han dør hos sin søn som 83 årig, en høj alder for en smed fra 1800-tallet.


*) Lars deltog i Treårskrigen (1. Slesvigske Krig der varede fra 1848 til 1850/1851) hvor han blandt andet deltog i udfaldet fra Fredericia natten mellem den 5. og 6. juli 1849.
Han modtog senere Krigsministeriets erindringsmedalje for deltagelse i krigen.